Studentski pravobranitelj
Sveučilišta u DubrovnikuAntonia Kunjašić
Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Dubrovniku
Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Dubrovniku svoj rad temelji na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti:

• prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta;

• savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;

• može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;

• s nadležnim tijelima Sveučilišta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata;

• obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata.

Studentska prava


Pravo na mirovanje obveza postoji:1. za vrijeme trudnoće
2. za studenta-oca ili studenticu-majku do godine dana starosti djeteta
3. za vrijeme dulje bolesti
4. u drugim opravdanim slučajevima sukladno općem aktu Sveučilišta odnosno sastavnice u kojoj student studira


Status studenta prestaje:1. završetkom studija,
2. ispisom sa studija,
3. kad ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar)
4. isključenjem temeljem stegovne odluke nadležnog tijela
5. u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Sveučilišta ili sastavnice na kojoj student studira

Posebne mogućnosti studiranja:Student koji ima status vrhunskog sportaša ili umjetnika može studirati po planu izvanrednog studija pod uvjetima predviđenim općim aktom Sveučilišta ili sastavnice. Iznimno uspješnom studentu može se dozvoliti da studira više studijskih programa pod uvjetima predviđenim općim aktom sastavnice ili Sveučilišta. Jedan od tih programa može se studirati po izvedbenom programu za izvanredne studente. Iznimno uspješnim studentima može se odobriti završetak studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, sukladno općem aktu Sveučilišta ili sastavnice u kojoj student studira. Studentima se, sukladno općem aktu sastavnice ili Sveučilišta, može odobriti da određene kolegije ili studijsku godinu pohađaju i/ili polažu na drugom visokom učilištu u okviru Sveučilišta ili na drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu. Stegovna odgovornost studenata propisuje se općim aktom Sveučilišta ili sastavnice. Stegovna mjera isključenja sa studija može se predvidjeti i izreći samo za teška stegovna djela.

Kontaktirajte studentskog pravobranitelja!


Lapadska obala 7,
20000 Dubrovnik